Polityka prywatności

 

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Robert Zawistowski . informuje, że:

 • Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Robert Zawistowski 

 • Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane:

– w celu zawarcia umowy o pracę lub na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

– na podstawie zgody kandydata do pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, która może obejmować także przetwarzanie danych osobowych na potrzeby następnych procesów rekrutacyjnych.

 • Zakres przetwarzanych danych:

Zakres przetwarzanych danych ogranicza się do informacji, których obowiązek podania wynika z przepisów prawa pracy, niezbędnych do zawarcia umowy (imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), a także przetwarzanych na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przez kandydata do pracy (np. wizerunek- zdjęcie, inne dane kontaktowe).

 • Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, w szczególności są to pracownicy HR oraz potencjalni przełożeni, a także podmioty świadczące usługi  kadrowe, informatyczne.

 • Powód podania danych osobowych:

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji do pracy u Administratora.

W zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

 • Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane w trakcie procesu rekrutacyjnego, a po jego zakończeniu nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy.

 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Kandydatowi do pracy przysługuje:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
 • na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  
 • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, gdy kandydat uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, kandydatowi do pracy przysługuje prawo do jej cofnięcia, co jednak nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody w okresie między jej udzieleniem a cofnięciem.

W celu realizacji przysługujących praw prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych wskazanych w punkcie 1 powyżej.

 • Profilowanie:

Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności automatycznego profilowania.

 • Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

INFORMACJA DLA GOŚCIA

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Robert Zawistowski . informuje, że:

1.       Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Robert Zawistowski 

2.       Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Zakres danych osobowych obejmuje dane niezbędne do identyfikacji, dane zarejestrowane przez monitoring oraz dane pojazdu (dane opcjonalne).

3.       Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia oraz zapewnienia poufności informacji, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

4.       Powód podania danych osobowych:

Podanie danych jest niezbędne – ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości identyfikacji, co za tym idzie wstępu na teren Spółki.

W związku z tym, konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu wystawienia przepustki – dowód osobisty nie będzie jednak kserowany, skanowany ani fotografowany.

 • Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe są ujawniane wyłącznie upoważnionym i przeszkolonym z zakresu ochrony danych osobowych pracownikom/współpracownikom Administratora, którzy w celu wykonania swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, a także pracownikom mającym dostęp do nagrań z monitoringu.

 • Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane są tak długo jak wymagają tego przepisy prawa dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia w zakresie ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane zarejestrowane przez monitoring wizyjny są przetwarzane przez około 180 dni w zależności od ilości dostępnej pamięci masowej w urządzeniu.

 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Każdej osobie wchodzącej na teren Administratora przysługuje:

·         na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

·         na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

·         na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

·         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO, na podstawie art. 21 RODO przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Osobie wchodzącej na teren Administratora nie przysługuje:

·         prawo do żądania usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;

·         prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Nagrań z monitoringu wizyjnego nie można poprawiać ze względów technicznych oraz nie podlegają prawu do uzyskania kopii, gdy mogłoby to naruszać prawa i wolności innych osób, które mogą znaleźć się na nagraniu.

W celu realizacji przysługujących praw prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych wskazanych w punkcie 1 powyżej.

8.       Profilowanie:

Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania.

9.       Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

INFORMACJA DLA KLIENTA/DOSTAWCY

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, Robert Zawistowski . informuje, że:

1.       Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest Robert Zawistowski 

2.       Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Dane osobowe są przetwarzane, w zależności od podstawy prawnej łączącej Strony w celu:

 • zawarcia umowy bądź wykonania jej zapisów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w tym także rozpatrzenia reklamacji;
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane dotyczą, w szczególności przygotowania oferty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • realizacji obowiązku prawnego w zakresie obowiązków podatkowych, rachunkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • świadczenia usług elektronicznych na zasadach i podstawach prawnych określonych w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • realizacji  prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu własnych towarów, prowadzeniu korespondencji lub udzielaniu odpowiedzi na zapytania zadane przy użyciu danych kontaktowych Administratora oraz na prowadzeniu działań windykacyjnych i rozpatrywania reklamacji w razie takiej konieczności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku zawarcia umowy ze spółką prawa handlowego lub instytucją, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób uprawnionych do ich reprezentacji oraz osób wskazanych do kontaktu wyłączenie w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umów oraz prowadzeniem ewentualnych działań reklamacyjnych i windykacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W takim przypadku dane osobowe obejmują dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, zajmowane stanowisko oraz inne dane dostępne w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEIDG) lub podane przez spółkę lub instytucję w celu zawarcia i wykonania umowy.

 • Zakres przetwarzanych danych osobowych:

Zakres danych osobowych obejmuje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane zawarte w publicznie dostępnych rejestrach i źródłach lub podane przez Klienta/Kontrahenta, w tym dane osób uprawnionych do reprezentacji oraz dane pełnomocników oraz dane osób wskazanych do kontaktu.

 • Odbiorcy danych osobowych:

Dostęp do danych osobowych mają przeszkoleni i upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne, doradcze, informatyczne, księgowe, kurierskie lub pocztowe.

 • Powód podania danych osobowych:

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a także podejmowania określonych prawem działań po jej zakończeniu.

6.       Okres przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub przedawnienia roszczeń, a także realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności w zakresie obowiązków podatkowych i rachunkowych.

 • Prawa osób, których dane dotyczą:

Każdemu klientowi/kontrahentowi przysługuje:

•                     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;

•                     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

•                     na podstawie art. 17 RODO prawo do żądania usunięcia danych osobowych;

•                     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

•                     na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie umowy ;

•                     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów klientowi/kontrahentowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W celu realizacji przysługujących praw prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych wskazanych w punkcie 1 powyżej.

 • Profilowanie:

Dane osobowe nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w szczególności profilowania.

 • Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy:

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Przewiń do góry